Структура САУ

Згідно зі статутом спілки адвокатів україни основою спілки є регіональні відділення САУ в автономній республіці крим, областях, містах києві та севастополі, що об'єднують індивідуальних і колективних членів. Відділення спілки діють на підставі положення про регіональне відділення САУ, яке приймається загальними зборами членів відділення відповідно до примірного положення і затверджується правлінням спілки.

Органами спілки адвокатів україни є: З'їзд, рада, правління, ревізійна комісія; постійні і тимчасові комісії, секретаріат та інші структури для здійснення цілей і завдань спілки.

З'ЇЗД. Вищим керівним органом спілки є З'їзд. Чергові з'їзди спілки скликаються один раз на п'ять років. 3'їзд спілки прямим таємним або відкритим (за рішенням з'їзду) голосуванням обирає із числа делегатів з'їзду президента, першого віце-президента, віце-президентів спілки, кількість яких встановлюється З'їздом, строком на п'ять років.

Президент, перший віце-президент, віце-президенти можуть виконувати свої обов'язки на штатній основі, на громадських засадах та за сумісництвом. Президент, перший віце-президент, віце-президенти, члени ради, члени правління, голова і члени ревізійної комісії можуть бути достроково відкликані за рішенням з'їзду.

ПРЕЗИДЕНТ СПІЛКИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ здійснює загальне керівництво спілкою, здійснює загальне керівництво роботою ради, правління та секретаріату спілки, подає звіти про роботу спілки, представляє спілку у державних органах, судах, громадських та міжнародних організаціях, зокрема у вищій кваліфікаційній комісії адвокатури, підписує від імені спілки, ради, правління та секретаріату документи, здійснює інші дії згідно зі статутом.

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ обираються з числа делегатів З'їзду і за посадою входять до складу ради та правління спілки. На віце-президентів покладається забезпечення постійного зв'язку між керівними органами спілки та адвокатами на місцях, координація діяльності відділень спілки, сприяння виконанню статутних завдань та рішень спілки.

РАДА. У період між з'їздами вищим керівним органом спілки є рада спілки. До складу ради входить представник від кожного регіонального відділення, який обирається загальними зборами регіонального відділення в автономній республіці крим, областях, містах києві та севастополі на підставі положення про регіональне відділення.

До складу ради за посадою входять президент спілки, перший віце-президент та віце-президенти спілки, голови регіональних відділень в автономній республіці крим, областях, містах києві та севастополі, голови, їх заступники та члени постійних комісій спілки. Основна форма роботи ради спілки - пленарні засідання, які проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання ради проводяться з ініціативи правління спілки, на вимогу президента спілки, віце-президентів, ревізійної комісії або не менше третини членів ради спілки.

ПРАВЛІННЯ. Виконавчим органом спілки є правління, до складу якого входять президент спілки, перший віце-президент спілки, віце-президенти спілки з діяльності в регіонах, віце-президент спілки з міжнародних зв'язків та голови постійних комісій спілки. Правління розробляє пропозиції і готує матеріали для розгляду на з'їздах, засіданнях ради спілки та здійснює виконання їх рішень; формує постійні і тимчасові комісії; організовує господарську та іншу поточну роботу спілки, затверджує і в установленому порядку подає на реєстрацію положення про третейські суди.

СЕКРЕТАРІАТ. Для технічного забезпечення роботи спілки діє секретаріат, який очолює голова секретаріату. Кількісний склад секретаріату та його голова затверджуються правлінням спілки.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ обирається у кількості трьох осіб таємним або відкритим (за рішенням з'їзду) голосуванням строком на п'ять років і діє згідно з положенням про ревізійну комісію, яке затверджується з'їздом.

КОМІСІЇ. Спілка може створювати комісії, склад яких формує правління: із захисту прав та законних інтересів членів спілки; законопроектну; з соціальних питань; з міжнародних зв'язків; з господарської діяльності; з професійної майстерності; з професійної етики; молодіжну; жіночу; з вивчення історії адвокатури україни та інші.

КОМІТЕТИ. Спілка адвокатів україни, за рішенням ради або правління, може створювати й інші структури з метою реалізації статутних завдань. Починаючи з 2007 року у складі спілки діють комітети з галузей права.

У 2010 році з ініціативи президета спілки було створено комітет з захисту професійних прав адвокатів - як реакція на різке збільшення випадків брутального порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності у різних регіонах україни. Комітет за рішенням ради спілки очолив А.Жерновий (севастопольське відділення).

Додати коментар

оновити, якщо не видно коду